نانودراپ (NAnodrop)

تاریخچه نانودراپ:  اسپکتروفتومتر نانودراپ به منظور اندازه گیری غلظت های نوکلئیک اسید در حجم نمونه های یک میکرو لیتر طراحی شده است . قابلیت کلیدی این اسپکتروفتومتر پیشرفته، تکنولوژی بی همتای آن در نگه داری […]