دستگاه میکروتوم (microtom)

تاریخچه میکروتوم : يكي از اولين دستگاه‌هاي مورد استفاده براي آمـاده كـردن بـرش‌ در ۱۷۷۰ توسط George Adams اخــتـــراع شـــد و بــعـــدا تـــوســـط Alexander Cummings توسعه داده شد اين دستگاه با دست كار مي‌كرد و […]