دستگاه الایزا ریدر( میکروپلیت ریدر)

تاریخچه الایزا ریدر( میکروپلیت ریدر):History Elisa يش از پيدايش روش ELISA ، تنها گزينه براي انجام سنجش ايمني، ايمني سنجي راديويي بود، كه از آنتي ژن ها و آنتي بادي هايي كه به صورت راديواكتيو […]