جنین‌های مصنوعی

جنین‌شناسان دانشگاه کمبریج انگلستان در یک جهش فناوری در جهت تعریف مجدد شکل‌گیری حیات انسان، به پرورش جنین‌های شبه‌واقعی موش تنها با استفاده از سلول‌های بنیادی پرداخته‌اند. هیچ تخم یا اسپرمی در کار نیست، فقط […]