چاپگر زیستی و چاپ پوست

این دستگاه جدید در نوع خود بی‌نظیر است و می‌تواند از سلول‌های خود بیمار، پوست جدیدی چاپ کند. این پوست برای کمک به بهبود زخم‌ها و یا سوختگی‌های وسیع استفاده می‌شود. این سامانه چاپ زیستی […]

دستگاه میکروتوم (microtom)

تاریخچه میکروتوم : يكي از اولين دستگاه‌هاي مورد استفاده براي آمـاده كـردن بـرش‌ در ۱۷۷۰ توسط George Adams اخــتـــراع شـــد و بــعـــدا تـــوســـط Alexander Cummings توسعه داده شد اين دستگاه با دست كار مي‌كرد و […]

دستگاه الایزا ریدر( میکروپلیت ریدر)

تاریخچه الایزا ریدر( میکروپلیت ریدر):History Elisa يش از پيدايش روش ELISA ، تنها گزينه براي انجام سنجش ايمني، ايمني سنجي راديويي بود، كه از آنتي ژن ها و آنتي بادي هايي كه به صورت راديواكتيو […]

ترمال سایکلر (Thermal cycler PCR)

  ترمال سایکلر (Thermal cycler)، که با نام‌های دیگری چون ترموسایکلر، ماشین PCR، و یا تکثیر کننده DNA شناخته می‌شود، ابزاری آزمایشگاهی است که عموما برای تکثیر قطعات DNA استفاده می‌شود و این کار را به […]

نانودراپ (NAnodrop)

تاریخچه نانودراپ:  اسپکتروفتومتر نانودراپ به منظور اندازه گیری غلظت های نوکلئیک اسید در حجم نمونه های یک میکرو لیتر طراحی شده است . قابلیت کلیدی این اسپکتروفتومتر پیشرفته، تکنولوژی بی همتای آن در نگه داری […]