روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده های سلامت الکترونیک

از آنجا که پذیرش و استفاده از پرونده های الکترونیکی سلامت موجب دسترسی آسان تر و ترکیب ساده تر داده های بالینی شده اند، توجه روز افزونی به انجام تحقیقات با داده های جمع اوری شده در طی روند مراقبت های بالینی صورت گرفته است.(۱-۲). موسسه ملی سلامت، بر افزایش استفاده مجدد از پرونده های الکترونیک برای سلامت تاکید کرده است و انجمن تحقیقات بالینی به طور فعالانه روش هایی را برای استفاده ثانویه از داده های بالینی جست و جو کرده است(۳). پرونده های الکترونیک سلامت عملکرد فراتری از رجیستری های موجود و انبار های داده ها از نظر حجم داشته و استفاده مجدد از این داده ها موجب کاهش هزینه ها و ناکارامدی های مرتبط با تحقیقات بالینی می شود. همانند سایر اشکال تحقیقات گذشته نگرانه، مطالعاتی که از داده های پرونده های الکترونیک استفاده می کنند، نیازی به گزینش بیمار یا جمع اوری داده ها ندارند که هر دوی این فرایند ها، پر هزینه و زمان بر هستند. داده های مربوط به پرونده های سلامت الکترونیک نیز زمینه را رای دسترسی به مراقبت های پزشکی، وضعیت و برایند های یک جمعیت متنوع هموار ساخته اند، جمعیتی که معرف بیماران واقعی هستند. استفاده ثانویه از داده های جمع اوری شده در پرونده های الکترونیک سلامت، گامی مهم در کاهش هزینه های تحقیقاتی، افزایش تحقیقات مبتنی بر بیمار و تسریع سرعت کشفیات پزشکی جدید است.
علی رغم این مزیت ها، استفاده مجدد از داده های پرونده الکترونیک از سلامت با تعدادی از عوامل از جمله نگرانی های مربوط به کیفیت داده ها و مناسبت آن ها برای تحقیق، محدود شده است. به طور کلی پذیرفته شده است که، در نتیجه تفاوت ها در اولویت های بین شرایط تحقیقاتی و بالینی، داده های بالینی با دقت یکسان و مشابه با داده های پژوهشی(۴) ثبت نمی شوند. به علاوه، بارمن(۵) بیان کرده است که ظهور فناوری اطلاعات سلامت نظیر پرونده های سلامت الکترونیک منجر به بهبود کیفیت داده ها به جای ثبت مجدد مقادیر زیادی از داده های بد شده است. به دلیل این نگرانی ها در خصوص کیفیت داده ها، وان در لی(۶) در مورد استفاده مجدد از داده های بالینی برای تحقیقات هشدار داده اند و اولین قانون انفورماتیک را پیشنهاد کرده است. داده ها بایستی تنها بر اساس هدفی که جمع اوری شده اند مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه این نگرانی ها در خصوص کیفیت داده ها از زمان معرفی و ظهور پرونده های سلامت الکترونیک وجود داشته اند، با این حال هیچ گونه اجماعی در خصوص کیفیت داده های بالینی الکترونیک و یا مفهوم کیفیت داده ها در زمینه پرونده های سلامت الکترونیک وجود نداشته است. یکی از پذیرفته شده ترین مفاهیم کیفیت توسط جوران(۷) ارایه شده است که بیان داشته است که کیفیت به صورت ” مناسب بودن برای استفاده” تعریف میشود. در زمینه کیفیت داده ها، این بدین معنی است که داده ها در زمان نیاز دارای کیفیت کافی باشند.
مطالعات گذشته در خصوص کیفیت داده های پرونده سلامت الکترونیک، نتایج بسیار متفاوتی را گزارش کرده اند. هوگان و وگنر(۸) در مرور منابع خود در سال ۱۹۹۷، به این نتیجه رسیده اند که صحت داده ها بین ۴۴ و ۱۰۰ درصد و کامل بودن آن ها بین ۱٫۱ و ۱۰۰ درصد بسته به مفاهیم بالینی مطالعه شده متغیر است. به طور مشابه، تیرو و همکاران(۹) در محاسبه حساسیت انواع مختلف داده های پرونده های سلامت الکترونیک در منابع، به این نتیجه رسیده اند که این مقادیر بین ۰٫۲۶ و ۱٫۰۰ متغیر بوده است. چان و همکاران(۱۰) در سال ۲۰۱۰ به بررسی کیفیت مفاهیم بالینی در موسسات مختلف پرداخته و تغییرات زیادی را مشاهده کرده اند. برای مثال، کامل بودن اطلاعات فشار خون بین ۰٫۱ و ۵۱ درصد متغیر است. به دلیل تفاوت ها در سیستم های اندازه گیری، ثبت و اطلاعات و دیدکاه های بالینی، کیفیت داده های پرونده های سلامت الکترونیک بسیار متغیر است. از این روی، ارایه فرضیاتی در مورد یک دیتابیس مبتنی بر EHR بر اساس فرضیات دیگر غیر منطقی است.ما نیازمند روش های سیستماتیک برای ارزیابی کیفیت مجموعه داده های پرونده های سلامت الکترونیک برای یک کار تحقیقاتی معین می باشیم.
مقاله مروری ما از مقالات دیگر از نظر هدف تفاوت دارد. مقالات مروری قبلی به بررسی یافته های مربوط به کیفیت پرداخته اند، در حالی که این مقاله به بررسی روش هایی میپردازد که برای ارزیابی کیفیت داده ها استفاده شده اند. در حقیقت، مقالات قبلی صریحا محدود به مطالعاتی بوده اند که این مطالعات به استفاده از یک معیار مرجع متکی بوده است، در حالی که ما در عوض به بررسی طیف وسیعی از روش های ارزیابی کیفیت داده ها می پردازیم. این مرور منابع یک مدل مفهومی تجربی را از ابعاد کیفیت داده های پرونده سلامت الکترونیک توسط محققان بالینی و یک خلاصه و نقدی از روش های مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت داده های پرونده سلامت الکترونیک به خصوص در زمینه استفاده مجدد از داده های بالینی برای تحقیقات، ارایه می کند. هدف ما توسعه یک دانش سیستمی از رویکرد هایی است که برای تعیین مناسبت داده های پرونده الکترونیکی سیستم برای اهداف تحقیقاتی خاص استفاده می شود.

برای دانلود مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.

TarjomeFa-F745-English


					

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *